Tỉnh đoàn Gia Lai thực hiện các giải pháp để phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

11 Tháng Mười Một 2022
Hiện nay, toàn tỉnh đã có 13 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 279 đoàn viên; việc thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp đã giúp đoàn viên, thanh niên công nhân có thêm những sân chơi bổ ích, đồng thời giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong sản xuất - kinh doanh. Đội ngũ cán bộ Đoàn ở các doanh nghiệp luôn năng nổ, nhiệt tình, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc thành lập và duy trì hoạt động của các tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn nhiều hạn chế vì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn có quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao và thiếu tính bền vững; chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên chưa thiết tha đến việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Tổ chức Đoàn, Hội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc, vận động chủ doanh nghiệp để thành lập tổ chức; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở và thu hút nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh niên công nhân trong doanh nghiệp; kinh phí hoạt động hạn chế; các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân chưa đa dạng. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai và thực hiện một giải pháp tăng cường củng cố tổ chức và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động tại các tổ chức cơ sở Đoàn trung bình, yếu, kém.
- Tiếp tục hướng dẫn công tác đoàn viên; triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022; hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các doanh nghiệp làm việc theo điều kiện ca, kíp. Trong đó, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn, Đoàn cơ sở và mối quan hệ giữa chi đoàn, Đoàn cơ sở và Công đoàn, Ban lãnh đạo tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
- Kịp thời phát hiện và giới thiệu, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay  trong tổ chức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trong toàn hệ thống.
- Tăng cường bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đặc biệt là đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, quản lý trẻ giỏi.
- Tiếp tục các giải pháp nâng cao tỉ lệ tập hợp thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thành lập mới các tổ chức cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã thành lập.
- Đầu tư công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
- Đẩy mạnh hoạt động đồng hành, chăm lo đời sống và việc làm cho thanh niên công nhân.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, phát huy chuyên môn của thanh niên công nhân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
 
2.jpg
 
Qua triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên có sự đổi mới về hình thức, đa dạng hoá về nội dung tuyên truyền, bước đầu thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong khối tham gia. Hoạt động của Đoàn đã góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên công nhân.  Kết quả trong năm 2022, Thành đoàn Pleiku đã chỉ đạo Đoàn cấp xã thành lập được tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (chi đoàn Công ty TNHH MTV Đăng kiểm Cao Nguyên).
Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả trong công tác phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác rà soát, xác lập lộ trình, kế hoạch vận động thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc thành lập các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
 
Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Số lượt xem: 6

Các tin khác