Hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuộc “Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023”

11 Tháng Sáu 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuộc “Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023”, cụ thể như sau:

I. Nội dung hỗ trợ
1. Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp không cần nộp hồ sơ đăng ký tham gia Đề án bao gồm:
1.1. Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
1.2. Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu.
1.3. Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
1.4. Hỗ trợ sử dụng các phòng thử nghiệm về chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Đối với các nội dung trên, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua Website/email/điện thoại các cơ quan đơn vị để nhận được hỗ trợ.

2. Các nội dung hỗ trợ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia Đề án bao gồm:
2.1. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
a) Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý (trừ chỉ dẫn địa lý cấp cho các địa phương làm chủ đơn), tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm.
b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới.
- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm.
- Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm.
c) Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.
d) Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa
- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm;
- Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;
- Hỗ trợ chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, theo quy định cụ thể tại Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/5/2016; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
đ) Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung
- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối đa không quá 50 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
2.2. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
a) Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho một doanh nghiệp và không quá 01 khóa đào tạo trên năm.
b) Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm.
c) Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường
- Hỗ trợ chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế theo quy định cụ thể tại Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/5/2016; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành nhưng không quá 20 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng trên năm.
d) Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng
- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên 01 lần thử và không quá 01 lần trên năm;
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
đ) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
- Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tối đa không quá 10 triệu đồng trên một doanh nghiệp trên một năm;
- Hỗ trợ sử dụng các phòng thử nghiệm về chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
- Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên 01 lần thử và không quá 01 lần trên năm;
- Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 lần và không quá 01 lần trên năm.
II. Quy trình thực hiện
1. Quy trình thực hiện hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Bước 1: Đăng ký hồ sơ
- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến cơ quan chủ trì đề án Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ giúp việc Hội đồng lựa chọn DNNVV khởi nghiệp, sáng tạo (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc Hội đồng) thông qua một trong các hình thức sau đây:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan chủ trì đề án;
+ Thông qua địa chỉ email: (doanhnghiep.skhdt@gmail.com);
+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tổ giúp việc Hội đồng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định (tiêu chí DNNVV, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội).
Bước 2: Xét duyệt hồ sơ đăng ký: Tùy thuộc vào nội dung hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp:
- Trường hợp hồ sơ không lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan được thực hiện như sau:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ giúp việc Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp hội đồng xét duyệt.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổ giúp việc Hội đồng chuyển hồ sơ đến các thành viên Hội đồng để xem xét trước hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp.
- Trường hợp lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan được thực hiện như sau:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ giúp việc Hội đồng xem xét tham mưu Chủ tịch Hội đồng lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, Tổ giúp việc Hội đồng tổng hợp ý kiến báo cáo Chủ tịch Hội đồng và yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng xét duyệt; doanh nghiệp bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung của doanh nghiệp, Tổ giúp việc Hội đồng chuyển hồ sơ đến các thành viên Hội đồng để xem xét trước nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.
Bước 3: Tổ chức hội đồng xét duyệt
- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của doanh nghiệp, tổ giúp việc Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội đồng chủ trì tổ chức họp xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.
- Đại diện doanh nghiệp báo cáo về nội dung hỗ trợ trước hội đồng để hội đồng xem xét quyết định lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ.
- Kết quả xét duyệt được công nhận trên cơ sở kết quả phiếu biểu quyết, cụ thể:
+ Hội đồng ra quyết định lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ nếu có trên 50% số phiếu biểu quyết đồng ý.
+ Hội đồng quyết định và ra thông báo không hỗ trợ cho doanh nghiệp nếu có trên 50% số phiếu biểu quyết không đồng ý.
Bước 4: Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Hội đồng lựa chọn DNNVV khởi nghiệp, sáng tạo gửi hồ sơ và quyết định hỗ trợ doanh nghiệp đến Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian 03 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành chi trả kinh phí cho doanh nghiệp.
2. Quy trình thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị:
Bước 1: Đăng ký đơn/hồ sơ
- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan chủ trì đề án Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và Tư nhân), thông qua một trong các hình thức sau đây:
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan chủ trì đề án;
+ Thông qua địa chỉ email: (doanhnghiep.skhdt@gmail.com);
+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định (tiêu chí DNNVV, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội).
Bước 2: Xét duyệt hồ sơ đăng ký: Tùy thuộc vào nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp:
- Trường hợp lấy ý kiến các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan được thực hiện như sau:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các sở, ngành cơ quan đơn vị liên quan.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản thẩm định của các Sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc có văn bản thông báo để doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 Trường hợp yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, doanh nghiệp bổ sung đủ hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ.
 Trường hợp không yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ.
- Trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan được thực hiện như sau:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét nội dung tổ chức họp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan để lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan để xem xét nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả lựa chọn doanh nghiệp được thực hiện như sau:
 Trường hợp yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, doanh nghiệp bổ sung đủ hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả lựa chọn doanh nghiệp bằng biên bản họp thẩm định.
Trường hợp không yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả lựa chọn doanh nghiệp bằng biên bản họp thẩm định.
Bước 3: Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ hỗ trợ của doanh nghiệp và biên bản họp thẩm định/báo cáo kết quả thẩm định đến Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian 03 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành chi trả kinh phí cho doanh nghiệp.

III. Hướng dẫn thành phần và nộp hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ nộp đăng ký:
- Đơn đăng ký tham gia: 01 bản gốc (doanh nghiệp sử dụng mẫu đơn đăng ký tham gia hỗ trợ theo Phụ lục I của Hướng dẫn, hoặc đăng ký đơn tham gia hỗ trợ trực tuyến tại địa chỉ: http://skhdt.gialai.gov.vn hoặc http://startup.gialai.gov.vn (khai báo thông tin, in và ký đơn).
- Thuyết minh nội dung đề nghị hỗ trợ, kèm theo hồ sơ, chứng từ có liên quan.
- Tài liệu tương ứng với nội dung hỗ trợ.
2. Số lượng hồ sơ: 08 (bộ).
3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Cơ quan chủ trì đề án – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu cần tư vấn, hướng dẫn vui lòng liên hệ Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, số điện thoại: 02693881368 hoặc địa chỉ email: doanhnghiep.skhdt@gmail.com.
----------------------
Tải Hướng dẫn: Tại đây!
Tải đơn đăng ký: Tại đây!
 
Số lượt xem: 17

Các tin khác