Gia Lai phấn đấu mỗi năm đưa ít nhất 1.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài

06 Tháng Tám 2023
Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2048/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 2-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.
 
Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu mỗi năm toàn tỉnh đưa từ 1.500 người lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 100% người lao động được đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 

dao-tao-nghe-9886-(1).jpg
Sinh viên học nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng Gia Lai.
 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện như: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; rà soát, bổ sung chính sách đặc thù của tỉnh liên quan đến công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Riêng nguồn kinh phí hỗ trợ người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch đề ra. Cùng với đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài… căn cứ nội dung được phân công chủ trì, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao nhất.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, tổng hợp người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến địa phương tổ chức hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động, phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công khai, minh bạch các khoản phí, tư vấn, hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguồn: baogialai.com.vn

Số lượt xem: 0

Các tin khác