Đại thắng 30/4 và lời dạy của Bác Hồ

13 Tháng Tư 2020

Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam.


Đại thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam chống đế quốc Mỹ là một chiến công vĩ đại trong lịch sử thế giới thế kỷ XX, mang tính thời đại và tính quốc tế sâu sắc. Cách nay 43 năm, ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóc dinh Độc Lập, chế độ ngụy quyền sụp đổ hoàn toàn. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước một lòng đã thực hiện thành công lời hiệu triệu và ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”. Trên khắp các nẻo đường, các mặt trận vang vang lời ca hùng tráng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng”. Biết bao máu xương của cha ông, đồng chí, đồng bào đã đổ để non sông về một mối, đất nước trọn niềm vui. Phải làm gì cho xứng đáng với sự hy sinh vô bờ của các thế hệ cha anh đi trước! Phải làm gì để thực hiện công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Người được gửi gắm trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân “Còn non còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”! 

Chiến thắng 30-4-1975 là sự kiện chấn động thế giới, báo hiệu sự phá sản chủ nghĩa thực dân mới, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc. Chiến thắng oanh liệt này là ngọn lửa, là tấm gương cổ vũ phong trào cách mạng thế giới và các dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập, tự do của dân tộc mình. Chiến thắng 30-4 là sự thể hiện hùng hồn sự kết hợp giữa sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, đồng thời là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ba đòn chiến lược - Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định, đã giáng những đòn sấm sét, quyết định làm thay đổi cục diện chiến tranh trên chiến trường Việt Nam và cục diện chính trị thế giới. Qua 50 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã thắng lợi hoàn toàn. 

Bài học từ đại thắng 30-4 khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo không ngừng trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Cách mạng thành công là do ý Đảng, lòng dân hòa hợp, nhiệm vụ cách mạng được hun đúc trong khát vọng, ý chí của mọi tầng lớp nhân dân. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam dựa vào thế đất, lòng dân mà làm nên sức mạnh và thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, được phát triển lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn cách mạng hôm nay, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và nghệ thuật quân sự Việt Nam được đúc kết sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vẫn mang đầy đủ giá trị cả về lý luận và thực tiễn, phải được kế thừa và vận dụng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Những vấn đề cơ bản như: bài học về đánh giá tình hình, “biết người, biết ta…” cùng các bài học về sử dụng lực, thế, thời, mưu, về phương châm “hai chân, ba mũi”, về tư tưởng chủ động tiến công, về các loại hình tác chiến, phương pháp tổ chức chiến dịch và chiến đấu, về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã, đang và sẽ tiếp tục được kế thừa, vận dụng trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong tình hình mới.

Niềm vui ngày đại thắng 43 năm về trước không chỉ là động lực tinh thần động viên cán bộ, đồng bào, chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Một trong những bài học quí báu trở thành cẩm nang, phương châm chiến đấu, làm việc của cán bộ, chiến sĩ trong thời chiến và có giá trị sâu sắc đến tận ngày hôm nay là bảy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bảy nội dung lớn Người dặn dò quân và dân ta khi sắp bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và được quán triệt đến từng chiến sĩ khi ta chuẩn bị chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn - Gia Định tháng 4 năm 1975. Bảy lời dạy đó là: 1- Ý chí phải thật kiên quyết; 2- Kế hoạch phải thật tỉ mỉ; 3- Kiểm tra phải thật kỹ càng; 4- Phối hợp phải thật ăn khớp; 5- Chấp hành phải thật chu đáo; 6- Cán bộ phải thật gương mẫu; 7- Bí mật phải giữ triệt để.

Lời dạy của Người rất cần cán bộ, đảng viên chúng ta hôm nay phải suy ngẫm và suy xét lại mình khi tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4 của Đảng. Hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đã làm giảm sức chiến đấu của tổ chức Đảng và niềm tin của nhân dân. Điều này rất xa lạ và có lỗi với những chiến sĩ, đồng bào đã xả thân vì nền độc lập, thống nhất của dân tộc. Cả nước đang đứng trước những thời cơ để phát triển ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, song thách thức cũng không nhỏ, trong đó có cả những hạn chế về năng lực và phương pháp tổ chức các chương trình hành động cụ thể. Năng lực thực tiễn, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, khả năng qui tụ sức mạnh lòng dân… là những yêu cầu để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực vươn lên làm tròn trách nhiệm, sứ mệnh được Đảng và nhân dân giao phó.
 

Trích nguồn: #baodongkhoi.vn

Số lượt xem: 20

Các tin khác