Những thanh âm lạc lõng ngược dòng chảy lớn của dân tộc

Những thanh âm lạc lõng ngược dòng chảy lớn của dân tộc

29/09/2023

Việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ là sự nhất quán chủ trương ngoại giao của Việt Nam: Trở thành bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước thế giới, thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng củ...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

27/09/2023

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35), nhiệm vụ bảo vệ...

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

25/09/2023

Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan...

Quân đội xây dựng thế trận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Quân đội xây dựng thế trận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

22/09/2023

Nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định phương hướng chính trị, bản chất cách mạng của một Đảng chân chính. Bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng là một tất yếu khách quan, một nhiệm vụ chính trị quan...

Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong x...

Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong xây dựng và thi hành pháp luật

20/09/2023

Để nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người...

Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam...

Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

18/09/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước gần 40 năm và đạt được rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ta ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên, các thế lực thù...

Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

15/09/2023

Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện túc túc các nội dung của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Việt Nam đã ba lần bảo vệ...

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình ...

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam

13/09/2023

Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Quân đội nhân dân Việt Nam là thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nước ta với thế giới. Hình ảnh quân nhân “Mũ nồi xanh” Việt Nam hoạt động gìn...

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

11/09/2023

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt...

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của ...

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08/09/2023

Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin...

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng

06/09/2023

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, trong đó các lực lượng chức năng làm nòng cốt là một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đây là ý kiến chỉ...

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để...

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

04/09/2023

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư...

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhậ...

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

31/08/2023

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói...

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của ...

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

30/08/2023

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam...

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách,...

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

28/08/2023

Cơ chế chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có thể thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ bản về...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|