Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Đội Trung ương)
Xem: Tại đây!
----------------------------