STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN: KẾ HOẠCH CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
2 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII
3 Tài liệu Hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
4 Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
5 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
6 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
7 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV