Trang chủ  > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh > Tài liệu - Tuyên truyền
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2024
2 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02/2024
3 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2024
4 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2023
5 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2023
6 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2023
7 INFOGRAPHIC NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/TĐTN-BTG, NGÀY 02/10/2023 CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN VỀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ
8 Tài liệu 4 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên mới kết nạp
9 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023
10 INFOGRAPHIC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TINH THẦN TỰ HỌC SUỐT ĐỜI NĂM 2023 (Dành cho đoàn viên)
11 INFOGRAPHIC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG NĂM 2023 (Dành cho cán bộ Đoàn)
12 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2023
13 INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN: KẾ HOẠCH CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
14 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Tài liệu dành cho đoàn viên thanh niên)
15 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Tài liệu dành cho cán bộ Đoàn)
16 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII
17 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023
18 Tài liệu tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến
19 Tài liệu Hỏi - Đáp những nội dung tác phầm: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
20 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2023