Trang chủ  > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh > Tài liệu - Tuyên truyền
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2021
2 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2020
3 Tài liệu SHCĐ Tháng 11/2020
4 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2020
5 Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
6 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 9/2020
7 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
8 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
9 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2020
10 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2020
11 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2020
12 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2020
13 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2020
14 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 2/2020
15 Tài liệu SHCĐ Tháng 01/2020
16 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
17 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV