Trang chủ  > Đoàn TNCS Hồ Chí Minh > Tài liệu - Tuyên truyền
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2021
2 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 02/2021
3 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2021
4 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2020
5 Tài liệu SHCĐ Tháng 11/2020
6 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2020
7 Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
8 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 9/2020
9 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
10 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
11 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2020
12 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2020
13 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 5/2020
14 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2020
15 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2020
16 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 2/2020
17 Tài liệu SHCĐ Tháng 01/2020
18 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
19 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV