Tỉnh đoàn Gia Lai ban hành Nghị quyết tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2023 - 2027

05 Tháng Mười 2023
Ngày 02/10/2023 Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-BTG  về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2023 - 2027.

Mục tiêu của việc triển khai Nghị quyết nhằm huy động sự tham gia của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ, tạo việc làm cho thanh thiếu niên sau chấp hành án phạt về tại địa phương, ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại địa bàn dân cư, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


phat-huy-trach-nhiem-cua-thanh-nien-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tường-cua-dang.jpg
Hình ảnh minh họa

Theo đó, Nghị quyết quyết định ra 04 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niêngóp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đó là: (1) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; (2) Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên; (3) Phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, tham gia hỗ trợ thanh thiếu niên tái hòa nhập cộng đồng; (4) Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện pháp luật và chính sách đối với thanh niên, công tác thanh niên.

Đồng thời, để Nghị quyết thực hiện hiệu quả đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiên cứu, tổ chức, quán triệt và xây dựng chương trình hành động (hoặc kế hoạch) thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Và yêu cầu, Nghị quyết này được phổ biến đến cấp chi đoàn.

Tải Nghị quyết tại đây:  NQ-03-Nghi-quyet-phong-chong-toi-pham-2022-2027 .
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
 
Số lượt xem: 45

Các tin khác