Default news teaser image

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

08/01/2020

Hướng dẫn thể thức trình bày văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các mẫu kèm theo.

Phương pháp và Kỹ năng tổ chức đối thoại, Hội thảo, Diễn đàn

Phương pháp và Kỹ năng tổ chức đối thoại, Hội thảo, Diễn đàn

12/02/2019

Đối thoại, Hội thảo, Diễn đàn đều giống nhau về 3 phương diện: Nhu cầu, sự bình đẳng và mục đích

Default news teaser image

Một số trò chơi vận động - trò chơi dân gian được tổ chức cho Thanh thiếu nhi

21/02/2018

Giới thiệu một số trò chơi vận động - trò chơi dân gian được sưu tầm và áp dụng tổ chức hiệu quả.

Kỹ năng lều trại

Kỹ năng lều trại

24/09/2013

Một số trò chơi trong lửa trại