qthtpt-(1).png

     Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất của BCH TƯ sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã thông qua một văn kiện vô cùng quan trọng là “Án nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động” chuẩn bị cho sự thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (hiện nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) vào ngày 26/3/1931. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng to lớn, chứng minh sự tin cậy của Đảng, của Bác Hồ vào lực lượng thanh niên trong tiến trình cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Trước năm 1945, nhân dân các dân tộc ở Gia Lai với truyền thống yêu nước xuất phát từ tình yêu quê hương buôn làng đã kiên trì bền bỉ đấu tranh chống áp bức, nô dịch của các thế lực xâm lược.
     Tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân các dân tộc Gia Lai luôn được thể hiện qua các thời kỳ lịch sử. Họ là những người đầu tiên chống lại các đoàn thám sát quân sự của Pháp và đã đứng lên chống thực dân Pháp để bảo vệ buôn làng khi chúng xâm lược Tây Nguyên vào cuối thế kỷ 19.
Từ đầu năm 1930, hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đi “vô sản hóa” đã đến Gia Lai truyền bá chủ nghĩa Mác -Lê nin và tổ chức đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Từ các đồn điền, phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột của bọn chủ tư bản đã lan tỏa ảnh hưởng ra vùng nông thôn người Kinh và các buôn làng Jrai, Bahnar, đặc biệt là trong các tầng lớp trí thức viên chức làm việc trong các công sở của thực dân Pháp và nhân dân đô thị... Họ là lực lượng chủ yếu tập hợp nhân dân các dân tộc tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945.
     Sau khi giành được chính quyền vào ngày 23-8-1945, Đảng bộ Gia Lai được thành lập, tiếp theo là tổ chức Mặt trận Việt Minh và Hội Thanh niên cứu quốc cũng được thành lập.
Từ ngày thành lập (29-10-1945), Đoàn thanh niên Cứu quốc, đến Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng và ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn là thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức đoàn. Chỉ từ một số đoàn viên ít ngày đầu sau cách mạng Tháng Tám, hiện nay, tỉnh đoàn Gia Lai đã tập hợp hàng vạn đoàn viên sinh hoạt trong hàng trăm tổ chức Đoàn cơ sở với hàng ngàn chi đoàn ở khắp các địa phương trong tỉnh. Tất cả cán bộ đoàn viên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong chiến đấu hay trong sản xuất, học tập thường xuyên  đều được tổ chức sinh hoạt, học tập chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn theo lĩnh vực công tác. Nhờ vậy chất lượng đoàn viên ngày một nâng cao. Nhiều đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng và nhiều thế hệ đoàn viên đã trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng ở trung ương và địa phương. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh còn tập trung xây dựng và tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh hoạt động. Các tổ chức này qua các phong trào hành động cách mạng được Đoàn giáo dục trưởng thành và là nguồn bổ sung cán bộ, đoàn viên cho Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Mặt trận, công tác vận động thanh niên được đẩy mạnh, thanh niên trong tỉnh đã hăng hái tham gia củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến. Các đội vũ trang tuyên truyền, vũ trang xây dựng, các đoàn vận động chính quyền mà thành viên chủ yếu là thanh niên đã khai phá mở đường, đi vào vùng địch hậu, xây dựng cơ sở, tổ chức lực lượng chính trị vũ trang phát triển du kích chiến tranh rộng rãi, xây dựng căn cứ cách mạng, liên tục mở các chiến dịch lớn nhỏ, tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954.
     Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được sự phân công của Đảng, cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, rồi Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam cùng với đội ngũ đảng viên, tiếp tục bám cơ sở, vận động quần chúng tiếp tục đấu tranh, giúp nhân dân giữ vững niềm tin vào Đảng, vào cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và ngọn cờ hiệu triệu của Mặt trận, cán bộ, đoàn viên cách mạng đã truyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết đấu tranh, từ tay không xây dựng lực lượng chính trị vũ trang, xây dựng căn cứ địa rộng lớn, góp phần đánh bại từ  chiến tranh đơn phương đến các chiến lược "chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" và cuối cùng đã "đánh cho Mỹ cút ngụy nhào", giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17 tháng 3 năm 1975 góp phần làm nên "Đại thắng mùa xuân" năm 1975 lịch sử.
Để làm nên trang sử hào hùng ấy, nhiều phong trào, nhiều sự kiện tiêu biểu đã được các thế hệ đoàn viên thanh niên Gia Lai tham gia rộng rãi. Các phong trào như đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, chống tố cộng, chống lấn chiếm đất lập dinh điền đến phong trào chống dồn dân lập ấp chiến lược... đoàn viên thanh niên đã góp phần huy động hàng vạn lượt quần chúng tham gia. Là một thành viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng của tỉnh đã chung sức động viên nhân dân kiên trì bền bỉ chịu đựng cuộc chiến tranh hủy diệt tàn bạo của đế quốc Mỹ, chống các chiến dịch bình định nông thôn; xây dựng cơ sở đô thị, đồn điền, phát động được các cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy đòi dân sinh, dân chủ, chống chính quyền tay sai ngay tại cơ quan đầu não của địch.
Sau khi nước nhà thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đoàn Thanh niên đã đi đầu trong việc  khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng (thời kỳ 1975 - 1985), đánh bại âm mưu phá hoại chia rẽ của bọn phản động FULRO. Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Gia Lai đã đổi mới nhanh chóng cả về nội dung và hình thức hoạt động, hướng vào các phong trào hành động cách mạng thực hiện nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ là xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời thực hiện nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là giữ vững an ninh chính trị, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Qua các phong trào, Tổ chức đoàn các cấp ngày càng vững mạnh, cán bộ đoàn viên ngày càng trưởng thành, nhiều người vươn lên trở cán bộ lãnh đạo trụ cột của tỉnh, “xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
     Hơn 70 năm (1945-2017) chiến đấu và xây dựng, nhiều thế hệ đoàn viên đã hy sinh gian khổ, nhiều đoàn viên chiến sĩ cách mạng yêu nước cùng biết bao đồng bào, đồng chí đã ngã xuống trên mãnh đất Gia Lai này. Người còn sống cũng như những người đã khuất, quyết tâm giành độc lập, thống nhất đất nước và tiếp tục phấn đấu xây dựng trong hòa bình, phấn đấu đưa tỉnh nhà trở thành một tỉnh giàu mạnh ở khu vực Bắc Tây Nguyên.
(Trích nguồn: Dự thảo Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai (1945-2015)