ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NHI

1. Đ/c Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh đoàn Gia Lai, Số điện thoại: 0905.304.562
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Số điện thoại: 0269.3827.470
3. Văn phòng Tỉnh đoàn, Số điện thoại: 0269.3826.473