ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN Ý KIẾN CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NHI

1. Đ/c Hà Thị Giang Thảo - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban biên tập, SĐT: 098.445.3188
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Số điện thoại: 0269.3827.470
3. Văn phòng Tỉnh đoàn, Số điện thoại: 0269.3826.473