CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       Cơ quan Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, hoạt động theo pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Điều lệ Đoàn. Cơ quan Tỉnh Đoàn hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
1. Chức năng Cơ quan Tỉnh Đoàn:
       Nghiên cứu tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đề ra các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh; đề xuất, kiến nghị với Ban thường vụ, Ban chấp hành thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Đoàn cấp trên và cơ quan Tỉnh Đoàn.
2. Nhiệm vụ Cơ quan Tỉnh Đoàn:
       Nghiên cứu, đề xuất với Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn về các chủ trương công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong từng thời gian; tổng kết, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn. Chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành.
Giữ mối quan hệ làm việc với Đảng, nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và nhà nước; các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn và các ban ngành, đoàn thể.
       Tổ chức nghiên cứu chỉ đạo điểm các mô hình, nhân điển hình trong các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn; quản lý tổ chức biên chế, ngân sách, cơ sở vật chất, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo qui định của nhà nước và Điều lệ Đoàn.