CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       Cơ quan Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, hoạt động theo pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Điều lệ Đoàn. Cơ quan Tỉnh Đoàn hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
1. Chức năng Cơ quan Tỉnh Đoàn:
       Cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đoàn theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.
2. Nhiệm vụ Cơ quan Tỉnh Đoàn:
       Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
       - Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và phong trào thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương Đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.
        - Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.
        - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.
        - Sơ kết, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.
       - Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Đoàn.
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giao.

(Theo Quyết định 427-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 29/6/2020 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai.)