Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
     Tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn trong tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn; phụ trách tham mưu công tác đối nội, đối ngoại; công tác thi đua khen thưởng của Đoàn; các nội dung công tác hành chính quản trị của cơ quan Tỉnh đoàn; là bộ phận thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và cơ quan Tỉnh đoàn Gia Lai.
2. Nhiệm vụ
     - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tham mưu báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề gửi Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan; tham mưu Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.
     - Bảo đảm công tác thông tin giữa Tỉnh đoàn với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
     - Theo dõi, tổng hợp, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở và các ban, đơn vị cấp 2 trực thuộc Tỉnh đoàn để nắm bắt đề xuất công tác thi đua, khen thưởng.
     - Quản lý công tác văn phòng, công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu.
     - Quản lý công tác tài chính, quản trị, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản của cơ quan; bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ cho các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hoạt động của cơ quan Tỉnh đoàn; tham mưu công tác điều hành hoạt động cho Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn.
     - Tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn.
 

Các nội dung khác