Đ/c: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng ban
Số điện thoại: 037.9907.288