Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
     Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; là bộ phận thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.
2. Nhiệm vụ
     - Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
     - Trực tiếp triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện: Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn các cấp; quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn các cấp; hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát; giám sát, phản biện xã hội của Đoàn; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, xem xét, đề xuất xử lý đối với các trường hợp sai phạm liên quan đến cán bộ Đoàn, đoàn viên.
      - Tham mưu cho Ban Thường vụ, mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh đoàn bảo đảm mối quan hệ phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn cấp huyện trực thuộc Tỉnh đoàn trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện theo quy định.
     - Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn, Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.
     - Tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn.
 

Các nội dung khác