Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
- Là cơ sở giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, là nơi tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi để định hướng, giáo dục, rèn luyện thông qua việc tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội - Đội, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xã hội; giáo dục thể chất, tinh thần, giáo dục pháp luật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội.
- Nghiên cứu xây dựng mô hình và tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhân rộng mô hình có tính điển hình trong công tác Đoàn - Hội - Đội.  
- Liên kết tổ chức các dịch vụ phù hợp nhằm khai thác cơ sở vật chất trên cơ sở thực tiễn đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, các chế độ, chính sách, quy định hiện hành nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động công tác Đoàn - Hội - Đội và hoạt động của đơn vị.
- Phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng năng khiếu, tính sáng tạo cho thanh thiếu nhi.
2. Nhiệm vụ
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích để thu hút và đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo thanh thiếu nhi trong tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đoàn - Hội - Đội để giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi. Sử dụng và phát huy mọi năng lực, điều kiện của Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi để tổ chức hoạt động phục vụ phong trào Đoàn - Hội - Đội ở cơ sở và trong nhà trường và các nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương, coi đó là một phương tiện giáo dục thực tiễn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Tổ chức các lớp, các tổ, nhóm, đội để học tập và thực hiện chuyên môn có tính giáo dục hướng nghiệp, lao động xã hội, các kỹ năng của Đoàn - Hội - Đội để bồi dưỡng phát huy sở trường, năng khiếu và đào tạo những cán bộ hoạt động phong trào Đoàn - Hội - Đội.
- Tổ chức nghiên cứu tổng kết các hình thức, phương pháp hoạt động ở ngoài nhà trường, mở các lớp bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau, hướng dẫn cho các nhà thiếu nhi, khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi cấp dưới, các câu lạc bộ, đội, nhóm cơ sở, cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội cấp cơ sở và trong trường học (Ban Chỉ huy Liên đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội...)
- Thực hiện tốt chế độ tài chính, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, chế độ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định hiện hành, và các chế độ tài chính với các đơn vị sự nghiệp có thu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo theo quy định.
 

Các nội dung khác