Đ/c: Trần Thị Thu Hoài

Chức vụ: Phó Trưởng ban
Số điện thoại: 039.906.2289