Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
     Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi.
2. Nhiệm vụ
     - Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi.
     - Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, tổ chức, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn về nghiệp vụ công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.
     - Trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên website Tỉnh đoàn Gia Lai và các trang mạng xã hội do Tỉnh đoàn quản lý. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.
     - Tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn.
 

Các nội dung khác