Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
     Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác Đoàn Thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi; là bộ phận thường trực Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, phối hợp tham mưu công tác thi đua khen thưởng Đoàn - Đội trường học và hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.
2. Nhiệm vụ
     - Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định.
     - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
     - Tham mưu kế hoạch hoạt động hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm trong học sinh, sinh viên; chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan.
     - Là bộ phận tham mưu của Tỉnh đoàn về thực hiện các giải thưởng, học bổng dành cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên.
     - Tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn.
 

Các nội dung khác