Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
     Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về tổ chức thực hiện các chủ trương của Đoàn liên quan đến thanh niên công nhân, nông thôn, đô thị, công chức, viên chức, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo và các đối tượng thanh niên đặc thù khác; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, phát hiện và tham mưu nhân rộng các mô hình trong công tác thanh niên; tham mưu các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, khởi nghiệp cho thanh niên, an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện, hợp tác xã cho thanh niên, công tác xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh; giúp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện chương trình công tác của Hội, là bộ phận thường trực của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
2. Nhiệm vụ
     - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn phát động phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.
     - Nghiên cứu, đề xuất chủ trương với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác vận động thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trên các lĩnh vực hoạt động của thanh niên công chức, viên chức, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị, thanh niên yếu thế.
     - Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, chương trình liên tịch với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh theo lĩnh vực ban phụ trách.
     - Trực tiếp theo dõi, quản lý các hoạt động từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, các nguồn vốn phát triển kinh tế thanh niên, mô hình làm kinh tế trong thanh niên.
     - Tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.
     - Nghiên cứu, đề xuất chủ trương với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thuộc các đối tượng như thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
     - Tham mưu cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai; định hướng hoạt động các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
     - Tham mưu xây dựng, phát triển các tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác của thanh niên.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn.
 

Các nội dung khác