Đồng chí Yră

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa II
- Nhiệm kỳ: 1967 – 1970