Đồng chí Đinh A

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa IV
- Nhiệm kỳ 1973 – 1975