Đồng chí Vũ Trọng Kim

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa VIII
- Nhiệm kỳ 1987 – 1991