Đồng chí Võ Anh Tuấn

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII
- Nhiệm kỳ 2012-2015