Đồng chí Trần Thị Hoài Thanh

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI
- Nhiệm kỳ 2002 2007