Đồng chí Thái Hiền Minh

- Bí thư Tỉnh đoàn khi hợp nhất tỉnh
- Nhiệm kỳ 1975 – 1977