Đồng chí Phan Xuân Trường

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX, X
- Nhiệm kỳ 1992- 2002