Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII, XIV
- Nhiệm kỳ 2012 - 2017, 2017 - 2022