Đồng chí Nguyễn Bá Sơn

- Quyền Bí thư Tỉnh đoàn sau khi tái lập tỉnh
- Nhiệm kỳ 1987 - 1992