Đồng chí Hà Thị Giang Thảo

- Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIV, XV
- Nhiệm kỳ 2017 - 2022, 2022 - 2027