Đồng chí Châu Ngọc Tuấn

Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI (2002-2007); XII (2007-2012)