Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 52-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

03/01/2023

03/01/2023

Quyết định 38-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Quyết định 39-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

21/12/2022

21/12/2022

Quyết định Số: 391-QĐ/TĐTN-TTNTH

Quy chế Giải thưởng "Giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn, Đội trường học tiêu biểu" cấp tỉnh

23/02/2020

23/02/2020

Quyết định Số: 48-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

12/01/2018

12/01/2018

Quyết định Số: 47-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

11/01/2018

11/01/2018

Quyết định Số: 46-QĐ/TĐTN-TCKT

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

11/01/2018

11/01/2018

Quyết định Số: 461-QĐ/TĐTN-VP

Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2012 - 2017

12/11/2015

12/11/2015

Quyết định Số: 313 QĐ/TĐTN-VP

Quyết định Về việc ban hành quy định sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc

15/08/2014

15/8/2014