Trang chủ  > Văn bản > Văn bản Tỉnh đoàn > Văn kiện - Nghị quyết

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 03-NQ/TĐTN-BTG

Về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2023 - 2027

02/10/2023

02/10/2023

Nghị quyết Số: 03-NQ/TĐTN-TCKT

Nghị quyết Về một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022

16/08/2019

16/8/2020

Nghị quyết Số: 02 -NQ/TĐTN-BTG

Nghị quyết Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2019 - 2022

12/02/2019

12/02/2019