Trang chủ  > Văn bản > Văn bản Trung ương Đoàn, Hội, Đội

Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Hướng dẫn 20-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII

12/07/2023

12/7/2023

Điều lệ Điều lệ Đoàn khoá XII

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Khoá XII

10/07/2023

30/12/2022

Kế hoạch Số 593/KH-BNV

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023

23/02/2023

19/02/2023

Quyết định Số: 62-QĐ/TWH

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

15/12/2020

15/12/2020

Hướng dẫn Số: 51 -HD/TWĐTN-TNNT

V/v thực hiện vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

18/06/2020

18/6/2020

Hướng dẫn Số 16-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

17/08/2018

17/8/2018

Điều lệ ĐL

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - khóa XI

30/12/2017

30/12/2017

Văn kiện VK

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

12/12/2017

12/12/2017